© Julianne Leikanger Ipr Web 7117

Arbeidsrettet terapi- samarbeid med Helse Vest.

Siden 2010 har vi ved IPR Bergen jobbet med mennesker som er sykemeldte på grunn av lettere psykiske lidelser, for å hjelpe dem tilbake til arbeid ved hjelp av arbeidsrettet psykologisk behandling. Arbeidspsykologi handler om psykologiske faktorers betydning for arbeidsrelaterte problemstillinger.

 Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i psykisk helsevern.

Institutt for psykologisk rådgivning har fra 01.01.18 inngått avtale med Helse Vest om leveranse innenfor tiltaket Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon innen psykisk helsevern.

Dette tilbudet vil komme inn i stede for tilbudet Raskere tilbake - lettere psykiske lidelser som vi tidligere har hatt ved Institutt for psykologisk rådgivning på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet.

Mye er likt ved de to tilbudene, men det er også en del endringer knyttet til målgruppe, henvisning og behandlingsopplegg. Henvisningen skjer direkte via fastlegen.

Fortsatt er dette et korttidsterapeutisk opplegg for personer med lettere psykiske vansker, med målsettingen å bidra til bedret livskvalitet og økt deltagelse i arbeidslivet. 

Målgruppen er endret ved at pasienten nå må ha rett til nødvendig helsehjelp for å få tilbudet. Videre er nå også personer uten arbeidsforhold, men der behandlingen kan hjelpe disse inn i dette, inkludert. Videre er nå tilbakeføring/oppstart til et utdanningsforløp likestilt med tilbakeføring/oppstart til et arbeid.

Hvem dette passer for.

Tilbudet passer for pasienter som har moderat angst eller depresjon og som har et funksjonstap i forhold til deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. Problematikken må være av en slik art at sannsynligheten er stor for at pasienten kan nyttiggjøre seg et arbeids/utdanningsrettet tilbud av relativt kort varighet.


Tilbudet passer ikke for pasienter som har alvorlig psykiatrisk problematikk som suicidproblematikk, psykose eller rusproblematikk. Det passer ikke for pasienter som trenger behandling over lengre tid, eller innleggelse.

De pasienter som på bakgrunn av henvisningen vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i Arbeidsrettet behandling blir kalt inn til en utredningssamtale der det blir kartlagt i forhold til om dette er et egnet tilbud for den enkelte.

 

Henvisning til oss.

Henvisning til oss skjer via pasientens fastlege. Siden en vurdering av om pasienten fyller kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp i Arbeidsrettet behandling gjøres på bakgrunn av henvisningen så trenger vi en del informasjon i henvisningen. Det må gjøres tydelig i henvisningen at det er Arbeidsrettet behandling det henvises til, dette bør fremgå av henvisningens overskrift.

 

Henvisningen må inneholde følgende:

1) En beskrivelse av pasientens psykiske helseplager og funksjonstap. Det må komme frem at pasienten ikke er innenfor den gruppen som ikke er inkluderes i tiltaket. (se over)

 

2) En beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, sykmeldingshistorikk og en begrunnet vurdering av behovet for og forventet nytte av en arbeidsrettet behandling innen de tidsrammer som behandlingstilbudet har.  

 

Tilbudets innhold.

Tilbudets innhold er poliklinisk psykologisk individualbehandling med en målsetting å hjelpe pasientene til, eller tilbake til arbeide eller utdanning. Vi vil benytte gradvis tilbakeføring til arbeid /utdanning som en viktig del av vår arbeid.

 

Behandlingstilbudet er delt inn i fase 1 og fase 2. Fase 1 er et intensivt korttidsterapeutisk opplegg med max 14 behandlingstimer innenfor en tidsramme på 18 uker. Etter en særskilt vurdering på slutten av behandlingen i fase 1 kan pasientene også tilbys behandling utover dette.  Da tilbys fase 2 som er en mindre intensiv behandling, max 4 behandlingstimer innenfor en ramme på 10 uker. Dette er først og fremst ment som vedlikehold/videreføring av det som er oppnådd i behandlingens fase 1.

 

Behandlerne er psykologer eller psykologspesialister.

 

Behandlingen dekkes i all hovedsak av det offentlige, pasientene betaler kun egenandel.

 

Alle henvisninger sendes til:

Institutt for psykologisk rådgivning (IPR)

Christian Michelsens gate 4

5012 Bergen

 

Vi har telefon: 55317425

 

Vi har kontor tre ulike steder i Bergen:

Bergen sentrum: Christian Michelsens gate 4

Åsane:  Fossekleiva 41

Kokstad: Kokstadveien 9

 

Vi har ett kontor i Haugesund sentrum:

Møllerveien 22

 

Du kan finne mer informasjon om tilbudet på Helse Vest sin nettside:  www.helse-vest.noDe fleste klienter psykologer treffer i terapirommet, har en jobb de kommer fra- eller skal gå tilbake til etter konsultasjonen. I arbeidsrettet terapi er fokuset på relasjonen mellom mennesker og arbeidsliv med tanke på hva som fremmer mestring, arbeidsglede og motivasjon, hva som fremmer et godt arbeidsmiljø, hvordan redusere stress, belastninger og skader og hvilke egenskaper som matcher ulike yrker. Arbeidet er en stor del av de fleste menneskers liv og det å ha kunnskap om forhold på arbeidsplassen mener vi bør være en del av psykologers fagområde. 

Lang erfaring

Basert på vår erfaring fra tiltaket Raskere tilbake lettere psykiske lidelser og Raskere tilbake sammensatte lidelser, har vi sett at mange personer med psykiske lidelser har behov for tidlig intervensjon, kartlegging og avklaring, tett oppfølging og arbeidsrettede tiltak for integrering i arbeidslivet, som er i tråd med forskningen innen dette området. Tilrettelegging av arbeidstid er også et viktig tiltak når det gjelder tilbakeføring til arbeid etter sykemeldinger, for eksempel ved gradvis opptrapping til arbeid. Slik får man en myk overgang og man kan trene på det man jobber med i terapien mens man er på jobb. Psykologisk behandling rettet mot kun symptomlette av de psykiske plagene, fører ikke nødvendigvis til at en kommer raskere tilbake i arbeid. For å både behandle psykiske lidelser, men også redusere sykefravær, må behandlingen ha et arbeidsfokus i tillegg til et fokus på symptomlette. Kognitiv terapi med arbeidsfokus (W-CBT) er én slik metode som sammenlignet med ordinær kognitiv terapi (CBT), korter ned antall dager med sykemelding/fravær fra jobben betraktelig. Vi jobber også med tilbakeføring til arbeid ved hjelp av emosjonsfokusert terapi (EFT) eller andre aktuelle og godt dokumenterte terapiformer.

 

Psykiske lidelser kan ramme oss alle

I løpet av et år vil 1/3 av befolkingen oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse, mens cirka halvparten vil rammes av en slik lidelse i løpet av livet. Det er god dokumentasjon på at sykefravær er høyere blant personer med psykiske lidelser enn i resten av befolkningen og denne gruppen representerer flere tapte årsverk enn noen annen diagnosegruppe. Mest utbredt er de mildere psykiske lidelsene som angst og depresjon og disse vil ramme rundt en fjerdedel av befolkningen i løpet av livet. At mennesker kommer tilbake i arbeid er samfunnsøkonomisk viktig, men også viktig for individet fordi arbeid er gunstig for psykisk helse.

 Ane Wilhelmsen-Langeland - Psykolog Bergen
Psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland ved IPR Bergen

Årsaker til at man ikke kan være i arbeid

Kjente viktige faktorer for å trives på jobben, er blant annet et balansert samspill mellom krav, kontroll og støtte eller anerkjennelse på jobben. Vi baserer den arbeidsrettede terapien på hva klienten selv opplever som problematisk ved det å være i arbeid. Dersom det er arbeidet i seg selv, måten en jobber på eller personer på jobben som bidrar til å gi psykiske lidelser, kan vi hjelpe med å tilrettelegge. Ofte er det privatlivet eller andre faktorer som fører til at det blir vanskelig å stå i arbeid. Noen blir engstelig og depressive av å strekke seg langt over tid uten å lytte til kroppens signaler. Mange har opplevd overgrep, traumer eller ekstra belastende livssituasjoner uten helt å ha tatt hensyn til dette i etterkant, eller uten helt å ta inn over seg hvor stor betydning dette har hatt for deres psykiske helse. Å gruble, bekymre seg og fokusere på alt annet enn her-og-nå, samt det å ta lite hensyn til egne følelsesmessige behov er svært vanlige og viktige årsak til at mange utvikler angst, depresjon, søvnvansker og utmattelsessymptomer - som gjør det vanskelig å være i arbeid.

I en spørreundersøkelse vi har utført blant dem vi har hatt i behandling i tiltaket Raskere tilbake lettere psykiske lidelser, opplever 8 av 10 (basert på over 239 svar) at behandlingen de har mottatt her har hjulpet mye eller svært mye i forhold til deres problemer.

Velkommen til oss!