Firkanta Logo

Om spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og/eller Dr. Leslie Greenberg & hans kollegaer fra Canada. Kursene veksler mellom teorigjennomgang, praktiske øvelser og videodemonstrasjoner.

Meld deg på utdanningen her


Praktisk om spesialisering i psykoterapi:

For å bli spesialist i psykoterapi etter den nye ordningen må man først fullføre fellesprogrammet. Dette gjennomføres normalt på ett år og programmet består av 1 års praksis, 96 timer kurs og 60 timer veiledning. Etter å ha fullført fellesprogram kan du velge å spesialisere deg innenfor ulike retninger av psykoterapi. Det finnes flere godkjente kurstilbydere du kan velge mellom, og en av disse er Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Vi tilbyr spesialisering innen Emosjonsfokusert terapi. Denne utdanningen integrerer kurs, veiledning og egenerfaring. Utdanningen starter hvert år i oktober/november. Utdanningen ved NIEFT oppfyller psykologforeningens krav om spesialisering. 

Krav til omfang og form

  • I løpet av spesialistutdanningens 240 veiledningstimer skal psykologen motta veiledning fra minst to veiledere.
  • Ett av veieledningsforholdene skal ha minimum 40 timers varighet.
  • Minimum 40 timer av de 180 timene som er tilknyttet spesialiteten skal være individuelt.
  • Veiledningsforhold med varighet mindre enn 10 timer godkjennes kun i forbindelse med annen kontraktfestet veiledning.
  • 60 timer skal være tilknyttet praksis i fellesprogrammet.
  • 120 timer skal være tilknyttet praksis i obligatorisk program.
  • 60 timer skal være tilknyttet praksis i valgfritt program.
  • For spesialitetene nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi  er 180 timer tilknyttet praksis i det obligatoriske programmet.
  • Inntil 20 timer av de 240 timene med veiledning kan knyttes til det skriftlige arbeidet.
  • Gruppeveiledning skal skje i grupper på maksimalt 4 deltakere som alle må være psykologer.

(Se ellers reglement for spesialistutdanning). 
 

Innholdet i EFT-spesialiseringen:

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og/eller Dr. Leslie Greenberg & hans kollegaer fra Canada. Kursene veksler mellom teorigjennomgang og læring gjennom å vise demonstrasjonsvideoer.

Noe av veiledningen er kasusveiledningen, mens noe av veiledningen er videoveiledning. Alle må ha med seg minst 1 video på Modul 1, minst 2 videoer på Modul 2 og minst 3 videoer på Modul 3. Alle må ha med videoer fra minst to ulike terapiforløp i løpet av de 3 årene.

Egenerfaringen er i praksis øvelser hvor kandidatene tar utgangspunkt i eget personlige materiale, og alle må prøve seg både i terapistolen, terapeutstolen og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFT, og øvelsene er det unike ved EFT-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø. 

De tre modulene inneholder 160 timer undervisning, 70 timer egenerfaring, og 58 timer veiledning. 

I tillegg til fellesprogrammets med tilhørende 60 timer veiledning og modul en to, og tre må kandidatene gjennomføre 30 timer EFT egenterapi og 122 timer veiledning. Av de 122 timene veiledning må 100 timer være EFT-veiledning. Av 100 timene EFT-veiledning kan du søke om å få 40 timer ekvivalent veiledning godkjent. 

Se ellers reglement for spesialistutdanning hos NPF. 

Er du i tvil om du vil klare å gjennomføre egenerfaringen, eksempelvis på grunn av traumeerfaringer, kan du snakke med psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen om dette før du bestemmer deg for å melde deg på utdanningen: hagen@ipr.no Tlf: 55 31 74 25.

Godkjente EFT-terapeuter kan gi terapi og veiledning til kandidater på spesialistutdanningen.

Læringsutbytte:

Teori og forskning som ligger til grunn for EFT (humanistiske idealer, emosjonsteori, forskningstradisjonen i EFT og postulerte endringsmekanismer)

Emosjonsbegreper i EFT (primære, sekundære, instrumentelle, adaptive og maladaptive emosjoner, samt emosjonelle skjema)

Teoretisk presentasjon av spesifikke intervensjoner (stolarbeid i behandling av emosjonelle vansker; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold)

Praktiske øvelser i bruk av spesifikke intervensjoner

Mål og metode: Forstå pasientens ståsted, ønske om endring, og behov for medbestemmelsesrett gjennom hele den terapeutiske prosessen, samt vurdering av klientens emosjonelle fungering.

Den terapeutiske relasjon: møte klienten med autensitet/aksept/respekt, og å fremme en trygg terapeutisk relasjon.

Empati: bevisstgjøring av ulike former for empati og oppøving av empatiske ferdigheter. Praktisk trening på å integrere allianse- og empatiferdigheter i bruken av spesifikke intervensjoner.

En emosjonsfokusert forståelse av psykiske lidelser med særlig fokus på angst og depresjon.

Bruk av spesifikke intervensjoner i behandling av depresjon og angst.

Praktiske øvelser i behandling av emosjonelle vansker som ligger til grunn for depresjon og angst.

Teoretisk innføring i komplekse traumer i et livsperspektiv.

Håndtering av særskilte utfordringer i arbeid med komplekse traumer.

Praktiske øvelser i håndtering av komplekse traumer.

Teoretisk presentasjon av hvordan emosjoner påvirker dynamikken i parforhold, mellom foreldre og barn og i familiesystemet. Presentasjon av hvordan terapeuten kan hjelpe foreldre og partnere til å endre samspill gjennom å forholde seg annerledes til sine og den andres emosjoner.

Praktiske øvelser i å hjelpe pasienter til å endre samspill i par, med barn og i familier, inkludert hvordan man kan gjøre foreldre til mer kompetente emosjonsveiledere for sine barn.

Hvordan jobbe emosjonsfokusert med spiseforstyrrelser

Presentasjon av hvordan emosjonsreguleringsvansker typisk gjør seg gjeldende for ulike varianter av alvorlige psykiske lidelser, med særlig fokus på emosjonell ustabilitet, voldsproblematikk, suicidalitetsproblematikk og psykoser.

Hvordan håndtere pasienter som er emosjonelt overregulerte eller underregulerte.

Fokus på sikkerhet og etikk i emosjonelt endringsarbeid for pasient med alvorlige psykiske lidelser.

Praktiske øvelser knyttet til å jobbe med emosjonsreguleringsvansker og allianseutfordringer hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Presentasjon av oppdatert forskning på emosjoner og emosjonelt endringsarbeid.

Presentasjon av det integrative idealet i EFT og integrering av ulike psykoterapeutiske verktøy.

Presentasjon av hvordan avslutning av terapiforløp best mulig kan ivaretas, med særlig fokus på hvordan pasienten kan fortsette sin endringsprosess etter endt terapi og hvordan terapeuten kan hjelpe til at pasientens endring best mulig kan integreres i livet til pasienten.

Videoveiledning av kandidatens praksis.

Bevisstgjøring og håndtering av kandidatens emosjonelle fungering i møte med pasienter.

Reparasjon av alliansebrudd.

Fordypning i forståelse og håndtering av emosjonelle endringsprosesser.

Praktiske øvelser: repetisjon/fordypning av intervensjoner samt trening på reparasjon av alliansebrudd.

Kasusformulering: Tilknytning og identitet som grunnleggende utviklingstema i et livsløp.

Fordyping i kartlegging av emosjonell stil.

Differensialdiagnostisering, generelt og tilpasset EFT.

Føring av journal og behandlingsplan i EFT.

Oppøving i utvidet repertoar av intervensjoner: å jobbe med emosjonell blokkering, fokuseringsteknikker og håndtering av emosjonell sårbarhet.

 

Få veiledning i EFT

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. EFT-ferdigheter dreier seg om at terapeuten må fininnstille sin empati, tilstedeværelse og sin evne til å fange opp og sette ord på terapeutens emosjonelle prosesser. Veiledning i EFT er å finne viktige øyeblikk i terapien hvor en får direkte tilbakemelding på klientens prosess og terapeutens valg.

Veiledningen gis av Dr. Leslie Greenberg, hans kollegaer eller godkjente norske fasilitatorer. For å få godkjent veiledningen som EFT-veiledning må den utføres av kompetente EFT-veiledere som er godkjente av NIEFT, ISEFT eller andre EFT-institutter. Du finner en oversikt over nordiske psykologer her.

I hovedsak vil veiledningen fra Greenberg og hans kanadiske kollegaer foregå over Skype. Alle veiledninger er videobaserte, som vil si at du må ha videopptak av terapi. Dersom terapien ikke foregår på engelsk må den transkriberes eller tekstes på engelsk.

Priser for veiledningstimer fra godkjente norske EFT-veiledere:

Gruppeveiledning: 550,- pr pers, minimum 3 personer, max 4 personer

Individualveiledning: 1350,-

Individualterapi ved IPR: 1350,-

Alle veiledningstimer varer i 45 minutter.

Det er tillatt at all veiledning skjer i grupper.  


Foredragsholdere og facilitatorer: 
Leslie Greenberg, Sandra Pavio, Robert Elliott, Jan Reidar Stiegler, Thomas Nordhagen, Rhonda Goldman, Serine Warwar, Vanja Hjelmseth, Didrik Hummelsund og Anne Hilde Vassbø Hagen

Pris: 
NOK 39.900,- Per modul. Administrasjonsgebyr NOK 59,- ved fakturering.

Sted: 
Bergen & Oslo